REGULANIM PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW ZA WYNIKI W NAUCE I OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM
GMINY NADARZYN


podstawa prawna: art.90 Ustawy o Systemie Oświaty

I. Cel przyznawania stypendiów i ich charakter:
  1. Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe uczniów stanowią formę
      pomocy materialnej.
  2. Stypendia są wyróżnieniem indywidulanym dla uczniów, którzy mogą się
      poszczycić znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub sportowymi.
  3. Stypendia mają na celu mobilizowanie ucznia do rozwijania uzdolnień
      i zainteresowań w dziedzinie nauki i sportu.
II. Założenia ogólne:
    1. Stypendium przyznawane jest semestralnie za osiągnięcia w danym 
        roku szkolnym.
    2. Wysokość stypendium wynosi jednorazowo 100 zł w I i 100 zł w II semestrze,
        z zastrzeżeniem punktu 3. 
    3. Stypendium może otrzymać:
        a) uczeń klasy IV - na zakończenie I semestru,
        b) uczeń klasy V i VI - na zakończenie I i II semestru,
        c) uczeń I klasy gimnazjum - na zakończenie II semestru
        d) uczeń klasy II i III gimnazjum - na zakończenie I i II semestru 
III. Zasady przyznawania stypendiów:
     1. Uczeń ubiegający się o stypendium naukowe musi spełniać
         następujące kryteria:
         a) na zakończenie semestru w danym roku szkolnym uzyskał z zajęć edukacyjnych 
             średnią ocen powyżej 4,9 i co najmniej dobrą ocenę z zachowania,
             oraz
         b) jest laureatem bądź finalistą konkursów, olimpiad na szczeblu ogólnopolskim, 
             wojewódzkim lub gminnym.
       2. Uczeń ubiegający się o stypendium sportowe musi spełniać nastepujące kryteria:
           a) posiada indywidualne osiągnięcia w sporcie reprezentując szkołę:
               na szczeblu powiatowym miejsca I - IV, na szczeblu wojewódzkim I - X 
               lub
           b) w sportowych dyscyplinach zbiorowych, reprezentując szkołę jest
               wyróżniającym  się zawodnikiem drużyny zajmującej na szczeblu 
               powiatowym miejsce I, zaś na szczeblu wojewódzkim I - III 
               oraz
             c) otrzymał co najmniej dobrą ocenę z zachowania.
          3. W przypadku, gdy uczeń spełnia kryteria zawarte w punktach 1 i 2,
              to stypendium podwyższa się o 50 % 
IV. Tryb przyznawania stypendium:
      1. Wniosek pisemny o przyznanie stypendium składa wychowawca klasy.
      2. Wniosek składany jest na posiedzeniu klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej 
          kończącym dany semestr/rok szkolny.
      3. Dyrektor szkoły powołuje trzyosobową komisję stypendialną.
      4. Komisja stypendialna przekazuje dyrektorowi zaopiniowany wniosek.
      5. Dyrektor szkoły wydaje decyzje i informuje o niej rodziców ucznia.
V. Postanowienia końcowe:
     1. Przyznane stypendium odbiera rodzi/opiekun prawny w kasie
         Urzędu Gminy w Nadarzynie.

 

 

DANE TELEADRESOWE
GIMNAZJUM
IM.ŚW. JANA PAWŁA II
W NADARZYNIE
UL. ŻÓŁWIŃSKA 41
05-830 NADARZYN
www.gimnazjum.nadarzyn.pl
tel.(22)739 96 90
fax.(22)739 98 16
email: gimnazjum@nadarzyn.pl


NASZA SZKOŁA

KALENDARZ

LICZNIK ODWIEDZIN
Darmowy licznik odwiedzin
© GIMNAZJUM IM.ŚW. JANA PAWŁA II W NADARZYNIE 2012; [admin]; ©